DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Region og kommune vil bruge animation i patientinformation
Illustration fra animationen "Når du skal udskrives".
Foto: Viborg Kommune

Region og kommune vil bruge animation i patientinformation

Patienter og pårørende, som har svært ved at forstå skriftlig information, får hjælp ifølge ny aftale.

VIBORG / MIDTJYLLAND: Forskning viser, at det er lettere for borgere at forstå og bruge animerede videofilm end information på skrift.

Derfor skal en ny animationsstrategi, som er indgået af Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune, bidrage til at få mere animeret indhold ind i patientinformation på hjemmesider og sociale medier hos Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt (hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive).

Forventningen er, at der kommer cirka ti animationsprojekter ud af samarbejdet i første fase, som løber til udgangen af 2021, særligt målrettet fx kroniske patienter og patienter med akutte eller meget komprimerede behandlingsforløb. Fem af de 10 projekter vil være inden for sygdomsområder, hvor Novo Nordisk også kommunikerer bredt til borgere, herunder fx diabetes og hjerte-kar-sygdom, da der er indgået en sponsoraftale med medicinalfirmaet.

Viborg Kommune har i flere år satset strategisk på visuel formidling, og ifølge direktør for Social, Sundhed og Omsorg Mette Andreassen er det nye partnerskab derfor helt oplagt:

- Sammen med Hospitalsenhed Midt ønsker vi at sætte nye standarder for, hvordan borgerne møder et samlet sundhedsvæsen, der stiller information og vejledning til rådighed med visuel formidling. Sundhedsområdet er et af de velfærdsområder, hvor det kan gøre særlig stor gavn at kommunikere mere visuelt og letforståeligt til patienter og borgere.

Svært ved at forstå info på skrift

Hospitalsenhed Midt har gennem de seneste år omdannet de traditionelle patientpjecer til digital og mere pædagogisk information på hjemmesider. Derfor er hospitalet klar til næste skridt: Som første hospital i Danmark, der systematisk tilbyder animation, når patienter har svært ved at klare sig med skriftlig information:

- Undersøgelser viser, at det især er borgere med lav indkomst og ældre, der har svært ved at forstå den skriftlige information. Det giver et dårligere helbredsmæssigt resultat efter sygdom og behandling, hvis de ikke helt forstår de informationer, de har fået. Det resulterer også i aflyste operationer, mindre brug af forebyggende tilbud, hyppigere indlæggelser og flere skadestuebesøg, forklarer hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Målet med animationsstrategien er at skabe mere selvhjulpne borgere og større lighed i sundhed ved at indarbejde animation i digitale patientvejledninger. Det er en målsætning, som Danmarks største medicinalvirksomhed, Novo Nordisk, deler, og det er baggrunden for, at de nu indgår som partner i aftalen:

- Dialogen med sundhedspersonalet og vejledningen om, hvordan man som patient skal forholde sig til sin sygdom, er ofte afgørende for, om man kommer godt igennem et sygdomsforløb eller lærer at leve med en kronisk sygdom som fx diabetes. Og animationsfilm kan på en helt anden måde end fx en pjece klæde patienterne på til at kunne takle deres sygdom. Derfor er det helt naturligt for os at gå ind i det her projekt, der skal bidrage til at få flere i bedre sygdomskontrol, siger Kasper Bødker Mejlvang, landedirektør i Novo Nordisk Danmark.

Hvor simpelt kan det gøres?

Når visuel formidling kan spille så afgørende en rolle i et sygdomsforløb, kan man undre sig over, hvorfor den ikke er mere udbredt. Svaret findes i de økonomiske omkostninger. Et enkelt animationsprojekt kan nemt løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Lavere produktionsomkostninger vil derfor være attraktivt for både offentlige og private aktører i bestræbelserne på at hjælpe flere patienter og borgere mere effektivt.

Animationsstrategiens målsætning er derfor også at udforske, hvor enkelt en visuel formidling kan produceres uden at miste effekt over for modtageren. Altså, hvor stor skal en produktion være på en skala fra simple stregtegninger til en stor Disney-produktion, før den fungerer.

Fakta

Undersøgelser viser, at op til hver anden borger i Danmark har større eller mindre problemer med at forstå og handle ud fra de skriftlige informationer, de bliver præsenteret for af sundhedsvæsenet.

Både hospital og kommune har allerede gjort sig erfaringer med at formidle sundhedsinformation med animation. F.eks. har hospitalet omlagt 80 siders patientinformation til patienter, der skal gennemgå en fedmeoperation og erstattet det med 6 animationsfilm af sammenlagt 9 minutters varighed.

Foreløbig har hospital og kommune identificeret akuthospitalet, kronikere, reducerede kontakter, tværgående indsatser og information med svært kommunikerbart indhold som områder, hvor der er størst behov for at styrke formidlingen med animation.

Animationsprojekterne i strategien leveres af lokale virksomheder fra animationsmiljøet i Viborg, der i øvrigt er anerkendt på verdensplan. 

Novo Nordisk støtter i første omgang den fælles animationsstrategi med 1,5 mio. kr., mens Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune til sammen har lagt en mio. kr. Herudover bidrager medvirkende kliniske afdelinger og centre samt kommunale sundhedsfunktioner med i alt en halv mio. kr. Strategien evalueres efter 2021, og det er planen at alliere sig med flere eksterne partnere, der har interesse i at medfinansiere konkrete animationsprojekter.

Se eksempler på animerede informationsfilm her.

ak